Κοινωνικός Λειτουργός -Λευκωσία

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
  • Employer: CODECA
Job Description

Απαραίτητα προσόντα:

1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

2. Πτυχίο: (i) Αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής Κοινωνικής Εργασίας ή (ii) Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4. Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, ή το αντίστοιχο της χώρας προέλευσης.

 

Τα κύρια καθήκοντα των Λειτουργών Κοινωνικής Στήριξης είναι τα ακόλουθα:

1. Οι Λειτουργοί Κοινωνικής Στήριξης δέχονται οδηγίες από τη Διεύθυνση ΚΥΦΑΔΠ ή/και αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου, στους οποίους δίνουν αναφορά για τις εργασίες που εκτελούν, όποτε τους ζητηθεί. Οι εργασίες αυτές φυλάγονται σε ειδικά Αρχεία που τηρούνται στο Κέντρο υπό την ευθύνη των Λ.Κ.Σ. Το περιεχόμενο των αρχείων αυτών, κοινοποιείται σε άλλους, μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων των Λ.Κ.Σ.

2. Ένας εκ των Λ.Κ.Σ. εκτελεί χρέη συντονιστή των Λ.Κ.Σ. ή άλλων Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου. Ο συντονιστής, ο οποίος αναφέρεται στον Διευθυντή του Κέντρου ή/και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (λ.χ. Βοηθό Διευθύντρια), μεριμνά και για το προγραμματισμό των εργασιών των Λ.Κ.Σ., κατόπιν οδηγιών και του Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης που εκτελεί χρέη Επικεφαλής της Ομάδας Έργου. Νοείται ότι ο Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης ενεργεί στη βάση της Διεύθυνσης του Κέντρου.

3. Οι Λ.Κ.Σ. εκτελούν και χρέη παιδαγωγού (educator), σε συνεργασία με προσωπικό άλλων ομάδων ή εθελοντών του Κέντρου, για τη διαπαιδαγώγηση διαμενόντων και την πιστή τήρηση των Κανονισμών, την επιβολή ποινών κ.λπ., εκεί και όπου απαιτείται. Νοείται ότι στη διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνεται και η διαδικασία εισδοχής και ένταξης στο Κέντρο, που είναι αρμοδιότητα και των Λειτουργών Υποδοχής και Εξυπηρέτησης.

4. Συμμετέχουν στη διαδικασία ετοιμασίας και υλοποίησης του ετήσιου Προϋπολογισμού του Κέντρου, εντός του πλαισίου των δικών του αρμοδιοτήτων και πεδίου ευθύνης.

5. Συνεισφέρουν στη διαδικασία υποδοχής νέων διαμενόντων και σε συνέργεια με τους Λειτουργούς Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (Λ.Υ.Ε.), τους Φύλακες και όποιο άλλο αρμόδιο πρόσωπο του Κέντρου.

6. Συνεργάζονται με όλες τις ομάδες προσωπικού, σε θέματα συναφή ή που επηρεάζουν το έργο των Λ.Κ.Σ., στη βάση οδηγιών του Διευθυντή του Κέντρου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή αρμόδιου λειτουργού της Υπηρεσίας Ασύλου. Νοείται ότι οι όποιες οδηγίες διαβιβάζονται απευθείας από την Υπηρεσία Ασύλου, προωθούνται μέσω ή / και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση του Κέντρου.

7. Λαμβάνουν κοινωνικό ιστορικό σε ειδικό έντυπο για αρχική και περιοδική στη συνέχεια ατομική αξιολόγηση των αναγκών των νεοεισερχόμενων ατόμων στο Κέντρο, ώστε να διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν ειδικές ανάγκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο στο θέμα της παροχής των συνθηκών υποδοχής, όσο και στο θέμα της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Το κοινωνικό ιστορικό πρέπει να λαμβάνεται εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών διαμονής στο Κέντρο, το αργότερο και να ενημερώνεται γραπτώς η Διεύθυνση του Κέντρου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ειδικές ανάγκες, θα γίνονται οι ανάλογες ενέργειες τόσο προς ατομική στήριξη του διαμένοντα, όσο και προς άλλες αρμόδιες κυβερνητικές και μη υπηρεσίες για τη δική τους συνδρομή.

8. Εντοπίζουν τους ευάλωτους διαμένοντες και παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη. Επί τούτου, δημιουργούν σχετική κατάσταση ευάλωτων ατόμων, συντάσσουν αναφορές / εκθέσεις και παραπέμπουν σε άλλες ειδικότητες π.χ. για παρακολούθηση από ψυχολόγο κ.α. Σε συνεργασία με ψυχολόγο, αναφέρουν / παραπέμπουν τις περιπτώσεις που χρειάζονται και ψυχιατρική υποστήριξη (ψυχιατρική θεραπεία, αποτοξίνωση κ.λπ.)

9. Οργανώνουν κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες. Ο στόχος των κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι να βοηθούν τους διαμένοντες να παραμένουν υγιείς, ενεργοί και να δώσουν κάποια δομή στην καθημερινότητα, να αξιοποιήσουν τις ικανότητες των διαμενόντων προς όφελος του συνόλου και να δώσουν την ευκαιρία στους διαμένοντες να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον.

10. Παρεμβαίνουν σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο, ώστε να επιλύονται προβλήματα προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως (π.χ. χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και άλλες εξαρτήσεις, θέματα βίας στην οικογένεια, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, οικονομικά προβλήματα, παραβατικότητα κ.α.) και να ευκολύνεται η ομαλή διαβίωση στο Κέντρο και η συνεργασία με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες (κρατικές και μη) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

11. Παρεμβαίνουν σε οικογενειακό επίπεδο με σκοπό την αρχική διάγνωση και αξιολόγηση καταστάσεων που προκαλούν άγχος και μια γενικότερη δυσλειτουργία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες – μητέρες και στα παιδιά τους, έτσι ώστε να βοηθηθούν να ξεπεράσουν προβλήματα στις συζυγικές τους σχέσεις, προβλήματα στο σχολείο κλπ. Προβλέπει επίσης χρήση επιστημονικών μεθόδων όπως η συστηματική οικογενειακή θεραπεία ή η συμπεριφορική θεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση, για να επιλυθούν ή να μειωθούν οι διάφορες οικογενειακές ενστάσεις, που επηρεάζουν αρνητικά τη δυναμική της οικογένειας και των μελών της.

12. Δημιουργούν μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών, καθώς και ομάδες του ενός φύλου μόνο, οι οποίες θα έχουν ως σκοπό τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος από τα μέλη τους. Οι ομάδες αυτές μπορούν να έχουν εκπαιδευτικό, κοινωνικό ή και θεραπευτικό χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αιτητών ασύλου.

13. Παρέχουν κοινωνική στήριξη στους διαμένοντες, οι οποίοι λαμβάνουν αρνητική απάντηση στο αίτημα για διεθνή προστασία.

14. Καθοδηγούν και προετοιμάζουν κατάλληλα τους διαμένοντες, οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το Κέντρο, είτε επειδή θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, είτε επειδή έχουν λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας ή/και έχουν εργοδοτηθεί και θα συνεχίσουν να διαμένουν στην Κύπρο, είτε πρόκειται για αιτητές διεθνούς προστασίας, οι οποίοι επιθυμούν έξοδο από το Κέντρο. Στους διαμένοντες με καθεστώς προστασίας ή καθεστώς αιτητή ασύλου, παρέχουν στήριξη για την εξεύρεση εργασίας και τόπου
διαμονής εκτός Κέντρου. Ειδικά σε σχέση με το θέμα της εργοδότησης, καθοδηγούν και στηρίζουν όλους τους ενήλικες διαμένοντες και στο θέμα της εξεύρεσης εργασίας (ετοιμασία βιογραφικού, επικοινωνία με εργοδότες κ.λ.π.), στη βάση των προβλεπόμενων από το Γραφείο Εργασίας διαδικασιών, με το οποίο πρέπει επίσης να συνεργάζονται.

15. Τηρούν αρχείο σε σχέση με τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης που παρέχουν ανά άτομο καθώς και το αποτέλεσμα από την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, τηρούν εμπιστευτικούς προσωπικούς φάκελους για κάθε διαμένοντα/οικογένεια, στους οποίους καταχωρούν όλα τα έγγραφα, σημειώματα, επιστολές, ενέργειες.

16. Συνεργάζονται με τον ψυχολόγο ή οποιοδήποτε άλλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που παρέχει υπηρεσίες στο Κέντρο, αλλά και εκτός Κέντρου, στα πλαίσια άλλων δράσεων που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή άλλους μη κυβερνητικούς φορείς.

17. Έχουν την ευθύνη για υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για έκδοση Διατάγματος Υποχρεωτικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου (Ν.77(I)/1997)».

18. Επικοινωνούν με διάφορες κρατικές και μη υπηρεσίες για την προώθηση θεμάτων που αφορούν τους διαμένοντες (π.χ. Υπουργείο Παιδείας για παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας κ.α.) και συνοδεύουν τους διαμένοντες σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

19. Τηρούν καταστάσεις διαμενόντων όπως π.χ. για τους διαμένοντες που λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας και έχουν αιτηθεί Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή κρατική στήριξη, στην οποία καταγράφουν τις ενέργειές τους για ολοκλήρωση των διαδικασιών. Οι εν λόγω καταστάσεις κοινοποιούνται στον Διευθυντή του Κέντρου ή/και σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, καθώς και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και στον αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας ως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, όποτε τους ζητηθεί.

20. Επικουρούν τη Διεύθυνση στη διαδικασία ένταξης στην κοινωνία των διαμενόντων, οι οποίοι λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας. Συγκεκριμένα, διευκολύνουν τους διαμένοντες στην εξεύρεση εργασίας και στέγης, τους παρέχουν στήριξη στην απόκτηση επαγγελματικών και άλλων εκπαιδευτικών προσόντων κ.α.

21. Επικοινωνούν με την Αναθέτουσα Αρχή και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ ταυτόχρονα ο Λειτουργός Κοινωνικής Στήριξης θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους διαμένοντες τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, όπου αυτό είναι δυνατό.

22. Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των εγγράφων και των φακέλων κοινωνικής στήριξης.

23. Εκτελούν οποιαδήποτε άλλη οδηγία ή εντολή, συναφή με τα καθήκοντά τους, του Διευθυντή του Κέντρου ή/και εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (λ.χ. Βοηθό Διευθύντρια), καθώς και του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή/και αρμόδιου λειτουργού της Υπηρεσίας ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Οι όποιες οδηγίες διαβιβάζονται απευθείας από τον Υπηρεσία Ασύλου προωθούνται μέσω ή/και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση του Κέντρου.

 

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: vacancies.codeca@gmail.com

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22 770962 Ελένη Πλουτάρχου