Γραμματέας – Διευθυντής (Ref: 415)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
 • Employer: PWC Cyprus
Job Description

Ο πελάτης

Κορυφαίος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας (Γεωργία και Κτηνοτροφία).

Καθήκοντα

Ο/Η επιτυχών υποψήφιος/α θα έχει την ευθύνη της Διαχείρισης της Εταιρείας. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Εκτελεί καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης και ενεργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, των θεσμών, τις αποφάσεις της Επιτροπείας και τους κανονισμούς της Εταιρείας.
 • Συγκαλεί συνεδρίες της Επιτροπείας, παρίσταται σε αυτές και τηρεί τα πρακτικά. Ενημερώνει την Επιτροπεία και υποβάλλει εισηγήσεις μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Διευθύνει, οργανώνει, προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες της εταιρείας κατά τρόπο που να επιτυγχάνονται οι στόχοι της.
 • Υποβάλλει εισηγήσεις στην Επιτροπεία για τη στρατηγική της εταιρείας και τον καθορισμό των συνολικών και των επί μέρους στόχων της εταιρείας.
 • Διαμορφώνει εισηγήσεις για τρόπους υλοποίησης της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας, ελέγχει την υλοποίηση τους και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπεία.
 • Επιβλέπει τον καταρτισμό των ετήσιων και μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών σχεδίων / προϋπολογισμούς και προγραμμάτων προβολής και προώθησης των προϊόντων της εταιρείας και τα υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπεία, ακολούθως παρακολουθεί την υλοποίηση τους.
 • Προΐσταται του προσωπικού της εταιρείας υποβάλλοντας εισηγήσεις στην Επιτροπεία για προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού.
 • Παρακολουθεί και επιμετρά την απόδοση του προσωπικού και διασφαλίζει ότι είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο, παρέχοντας την σωστή καθοδήγηση και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα όπου χρειάζεται.
 • Χειρίζεται σε ανώτατο επίπεδο σοβαρά προβλήματα των πελατών της εταιρείας.
 • Δημιουργεί και διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους τους προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας.
 • Παρακολουθεί την οικονομική θέση της εταιρείας, υπογράφει συμβόλαια για κεφαλαιουχικές δαπάνες και έξοδα τρέχουσας φύσης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπείας και διασφαλίζει ότι γίνεται σωστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από την Επιτροπεία.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε ένα από τα ακόλουθα, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές με την εταιρεία θέμα ή
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου και να είναι μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου (ACCA/ACA).
 • Πενταετή τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη διευθυντική θέση, κατά προτίμηση σε οργανισμό που να ασχολείται με την παραγωγή και / ή εμπορία προϊόντων που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
 • Γνώση της Συνεργατική θεωρίας καθώς και της Συνεργατικής Νομοθεσίας θα θεωρηθεί σημαντικό πλεονέκτημα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, αξιοπιστία, ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας.
 • Εξαιρετική γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων συμπεριλαμβανομένου του ταμείου προνοίας.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 02 Μαρτίου 2022

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.