ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Application deadline date has been passed for this Job.
 • Employer: ADAMS BEACH HOTEL
 • Qualification: Bachelor
 • Career Level: Intermediate ( 1 - 3 years )
 • Yearly Salary: €18,001 - €28,000
Job Description

                                                       ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

                                                ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Το ξενοδοχείο μας παρέχει ευκαιρία ολόχρονης εργοδότησης σε δυναμικούς και ενθουσιώδεις

Μηχανικούς για τη θέση του Βοηθού Αρχιμηχανικού.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας στον Αρχιμηχανικό σε θέματα που αφορούν την

λειτουργία και την συντήρηση του ξενοδοχείου

 • Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη έργων και ανακαινίσεων με στόχο την πιστή εκτέλεση

τους στα χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμούς και ποιότητα που καθορίζονται από την

Επιτροπή Έργων

 • Τεχνοοικονομικός έλεγχος και επίβλεψη εργασιών και υλικών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένο μέλος ΕΤΕΚ
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση προγραμμάτων Autocad,

Microsoft Project, Excel και Word

 • Ακέραιος, θετικός και δυναμικός χαρακτήρας με ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ενθουσιώδης με ομαδικό πνεύμα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
 • Αποτελεσματικότητα εργασίας υπό πίεση και στενά χρονοδιαγράμματα

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω email με επισυνημμένο το

Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gm@adams.com.cy, το αργότερο μέχρι τις

30 Σεπτεμβρίου.

 

Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο αποδοχών στον επιτυχόντα επαγγελματία αναλόγως προσόντων,

δεξιοτήτων και εμπειρίας.