Άμεση Πρόσληψη -Διοικητικός Λειτουργός -Λάρνακα

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
  • Employer: CODECA
Job Description

Τα κύρια καθήκοντα των Λειτουργών Διοικητικής Υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποστήριξη στη συλλογή και επεξεργασία υποστηρικτικών εγγράφων για πληρωμές και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του Κέντρου.
2. Σύνταξη και υποβολή προσχεδίων σημειωμάτων, εκθέσεων, εισηγήσεων, πρακτικών, βεβαιώσεων, ερωτηματολογίων, επιστολών και δελτίων τύπου σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου, με οδηγίες της Διεύθυνσης του Κέντρου.
3. Συλλογή, επεξεργασία, κατάταξη, ανάλυση και υποβολή προς τον Προϊστάμενο του Κέντρου ή/και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στατιστικών και άλλων στοιχείων και πληροφοριών για το Κέντρο.
4. Παροχή υποστήριξης στην έγκαιρη παράδοση και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας που απευθύνεται προς τους διαμένοντες,
5. Συνεισφορά στις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών και στο συντονισμό μεταξύ του προσωπικού του Κέντρου και των υπόλοιπων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών υπηρεσιών/φορέων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Κέντρου.
6. Συμβολή στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επιτόπιων ερευνών και στην τήρηση ή/και επιτήρηση αρχείων ή/και μητρώων σχετικά με το Κέντρο.
7. Παρακολούθηση και οργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων/σεμιναρίων συναφή με θέματα ασύλου και τη λειτουργία του Κέντρου όπως π.χ. σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, περιλαμβανομένου και χρήση απινιδωτή, σε σεμινάρια για καλύτερες συνθήκες υγιεινής, ασφαλείας, υγείας κ.α.
8. Υποβολή παραγγελιών για τη σίτιση, για τη γραφική ύλη, το πακέτο εισδοχής, για τις βρεφικές πάνες, τα βρεφικά γάλατα και τις κρέμες, τα καθαριστικά, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα αναλώσιμα, είδη πρώτης ανάγκης, προμήθειες ή εξοπλισμό.
9. Εποπτεία παραγγελιών, κατόπιν έγκρισης από τη Διεύθυνση του Κέντρου των εισιτηρίων για τα υπεραστικά λεωφορεία, τις μηνιαίες κάρτες των διαμενόντων για τη δημόσια συγκοινωνία,
10. Εποπτεία παραστατικών και παρουσιολογίων από το Κέντρο.
11. Οι Λειτουργοί Διοικητικής Υποστήριξης δέχονται οδηγίες για την καθημερινή διαχείριση του Κέντρου, από τη Διεύθυνση του Κέντρου ή/και αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ασύλου, στους οποίους δίνουν αναφορά για τις εργασίες που εκτελούν, όποτε τους ζητηθεί.

 

Απαραίτητα προσόντα:

1. Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Ξενοδοχείων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law), Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Τουρκικές Σπουδές.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
4. Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο γενική επαγγελματική εμπειρία.
5. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. Microsoft Word, Microsoft Excel, Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο).

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα Βιογραφικά σας Σημειώματα στο vacancies.codeca@gmail.com μαζί με τα τεκμήρια.

Για περισσότερες Πληροφορίες: Ελένη Πλουτάρχου 22 770962